เนื้อหาเคมี ม.4

สารและสมบัติของสาร
1. สสาร
2. สถานะของสาร
3. การแยกสาร
4. โครงสร้างอะตอม
5. สเปกตรัม
6. การจัดเรียงอิเล็กตรอน

อะตอมและตารางธาตุ
1. ธาตุในตารางธาตุ

2. มวลอะตอม
3. มวลโมเลกุล
4. โมล

ปริมาณสารสัมพันธ์
1. ไอโซโทป
2. ระบบ
3. กฎทรงมวล
4. กฎสัดส่วนคงที่
5. การหาขนาดโมเลกุลโดยประมาณ

 พันธะเคมี
1. พันธะโลหะและสมบัติ
2. พันธะไอออนิก
3. พันธะโควาเลนต์

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
1. ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

บทความที่เก่ากว่า